BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI I O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OKREŚLONE ZOSTAŁY W OPARCIU O

 • Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawę z 6 września 2001r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2001r., Nr 112 poz. 1198 z póź. zm).
 • Ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 1991r.,Nr 77 poz. 335. z póź. zm.),
 • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62 poz. 627),
 • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001r., Nr 100 poz. 1085),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U z 2001r, Nr 15 poz 164),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2003r., Nr 50 poz. 435)
 • Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U z 2000r. Nr 110 poz. 1176).

ZASADY I ZAKRES UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Kto ma prawo do informacji
Nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie. Posiadane informacje udostępnia się każdemu zainteresowanemu.

Zakres informacji podlegających udostępnianiu w wydziale inspekcji

 • rejestr decyzji administracyjnych dotyczących wymiaru, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty kar pieniężnych a także ich zmniejszenia i umorzenia w zakresie powietrza, hałasu, odpadów, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody
 • rejestr zdarzeń o znamionach poważnych awarii ( rejestr poważnych awarii udostępniony jest na stronach GIOŚ)
 • informacje dotyczące podjętych działań oraz środków administracyjnych i ekonomicznych mające na celu przeciwdziałanie stwierdzonym w trakcie kontroli uchybieniom

Tryb udostępniania informacji
Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wydziału Inspekcji udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania mogą być przekazane w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Forma udostępniania informacji

 • ustnie np. telefonicznie lub w siedzibie WIOŚ
 • umożliwienie zapoznania się z posiadanymi dokumentami i ich kopiowanie albo wydruk w siedzibie WIOŚ
 • wyszukanie i przygotowanie informacji wg złożonego wniosku

Terminy na udostępnianie

 • w dniu złożenia wniosku dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach
 • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
 • w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy

Opłaty

 • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie WIOŚ dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne
 • pisemne wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie podlegają opłacie skarbowej z uwzględnieniem zwolnień ujętych w ustawie z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej. Na wniosku należy nakleić znaki skarbowe w kwocie 5 zł i skasować je.
 • za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobierana jest opłata w wysokości poniesionych kosztów - wysokość stawek opłat określona jest rozporządzenie MŚ z dnia 25 lutego 2003r.(Dz.U.2003.50.435)

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie

Opłata za wyszukiwanie informacji
Opłata wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów.
Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych

 • Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 wynosi 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej (tzw opłata główna).
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 pobiera się opłatę główną pomnożoną przez współczynnik różnicujący dwa.
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłatę główną pomnożoną przez współczynnik różnicujący 0,5.

Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową
Za przesłanie dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w cenniku usług pocztowych "Poczty Polskiej" za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej zwiększoną o:

 • 2 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii,
 • 5 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

Sposób uiszczenia opłat
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy:

NBP o/o Wrocław nr 57 10101674 003896 2231 0000 00

Opłatę za przesyłanie kopii dokumentów lub danych uiszcza się przy odbiorze przesyłki. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych. Kasa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy J. Chełmońskiego 14 Kasa czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 12.30 - 14.30.

Sposób przyjmowania i załatwiania interwencji oraz skarg i wniosków
Zarówno skargi i wnioski w zakresie pracy urzędu jak i interwencje w sprawie ochrony środowiska przyjmowane są osobiście, telefoniczne, a także drogą elektroniczną.

Sposób załatwiania interwencji
W pierwszym etapie następuje klasyfikacja zgłoszenia przeprowadzona przez Naczelnika Inspekcji, który zleca sprawę do rozeznania do załatwienia konkretnym pracownikom Wydziału Inspekcji ze wskazaniem przeprowadzenia kontroli , bądź też przekazania wg właściwości innym organom administracji. W przypadku stwierdzenia w czasie czynności kontrolnych uchybień i nieprawidłowości wpływających negatywnie na środowisko , podejmowane są działania zmierzające w kierunku ich eliminacji ( zarządzenia pokontrolne , decyzje administracyjne, mandaty karne, pouczenia i wystąpienia do organów administracji rządowej i samorządowej).