BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

OKREŚLONE ZOSTAŁY W OPARCIU O
 • Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. Nr 227, poz. 1485),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

ZASADY I ZAKRES UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Kto ma prawo do informacji
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie jest konstytucyjnie gwarantowanym prawem. Zgodnie z art. 74 ust. 3 Konstytucji RP każdy ma prawo do informacji o stanie środowiska i ochronie środowiska. Nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie. Posiadane informacje udostępnia się każdemu zainteresowanemu.

Zakres informacji podlegających udostępnianiu w ramach monitoringu środowiska

 • Ocena stanu środowiska w woj. dolnośląskim na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska,
 • Wyniki prac badawczych z zakresu monitoringu jakości środowiska,
 • Inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej i w bazach danych na innych nośnikach, dotyczące:
  • stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania (w tym informacja o aktualnym stanie jakości powietrza, tzw. "tle zanieczyszczeń powietrza")
  • znieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz działań wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko

Tryb udostępniania informacji
Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wydziału Monitoringu Środowiska udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania mogą być przekazane w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Forma udostępniania informacji

 • ustnie np. telefonicznie lub w siedzibie WIOŚ
 • drogą elektroniczną (informacje udostepniane na stronie internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl lub odpowiedź na wniosek złożony drogą elektroniczną do WIOŚ Wrocław),
 • umożliwienie zapoznania się z posiadanymi dokumentami i ich kopiowanie w siedzibie WIOŚ
 • wyszukanie i przygotowanie informacji wg złożonego wniosku

Terminy na udostępnianie

 • niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach
 • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
 • w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie

 • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie WIOŚ dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne
 • za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia Minstra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010.215.1415 z późn. zm.). Opłata ta może być wpłacona na konto wskazane przez WIOŚ.
 • udostępnianie informacji podlegających opłacie następuje po okazaniu dowodu jej uiszczenia, tj. dowodu przelewu opłaty. Na dowodzie przelewu wnioskodawca powinien umieścić dopisek "opłata" i numer wniosku

Opłata za wyszukiwanie informacji

 • Opłata wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów.
 • Za wyszukanie więcej niż 10 dokumentów opłata ulega zwiększeniu o dodatkową kwotę uzyskaną z przemnożenia 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych

 • Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 (210 mm x 297 mm) wynosi:
  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
  • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, właściwe dla sporządzenia kopii w formacie A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2.

Opłata za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę

Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD

Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 1481) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Wysokość opłaty za przygotowanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza

 • 5 zł - za wyszukiwanie informacji, plus 0,15 zł za każdą stronę,
 • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową - 12,80 zł (5 zł za wyszukanie informacji i 7,80 zł za wysyłkę z potwierdzeniem odbioru) plus 0,15 zł za każdą stronę.
 • w przypadku wysłania informacji drogą elektroniczną - 5zł - za wyszukiwanie informacji, plus 0,10 zł za każdą zeskanowaną stronę.

Sposób uiszczenia opłat
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy:

NBP o/o Wrocław nr 57 10101674 003896 2231 0000 00

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.