BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
WIOŚ

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Waldemar Kulaszka
Wykonuje zadania Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych.
Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu, poprzez podejmowanie aktów kierownictwa wewnętrznego, w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych.
Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Wydziału Inspekcji, Wydziału Monitoringu Środowiska, Laboratorium, Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych, Wydziału Kadr i Szkolenia, Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, radcy prawnego.
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Mariusz Wojewódka
Bezpośrednio nadzoruje pracę Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu oraz koordynuje kontrolę wewnętrzną.
W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora pełni jego obowiązki.
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu - Piotr Cyganek

Bezpośrednio nadzoruje pracę: Wydziału Administracyjno-Technicznego, samodzielnego stanowiska pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych, samodzielnych stanowisk pracy do spraw prawnych, samodzielnego stanowiska pracy do spraw archiwum - koordynatora czynności kancelaryjnych.
Sprawuje nadzór nad całą działalnością administracyjno-finansową Wojewódzkiego Inspektoratu.
W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora pełni ich obowiązki w zakresie określonym przepisami, udzielonymi pełnomocnictwami i wydanymi upoważnieniami.

Naczelnik Wydziału Inspekcji - Maria Siwiak
Kieruje pracą Wydziału Inspekcji.
Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie powiatów: wrocławskiego, grodzkiego we Wrocławiu, górowskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, milickiego, średzkigo, wołowskiego, oławskiego i strzelińskiego.
Utrzymuje więź informacyjną z Działami Inspekcji w Delegaturach.
Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego - Grzegorz Kurasiewicz
Kieruje pracą Wydziału Administracyjno-Technicznego.
Odpowiada za prowadzenie całokształtu działań wynikających z realizacji postanowień ustawy o zamówieniach publicznych prowadzonych na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu.
Odpowiada za prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa do zarządu nieruchomościami należącymi do Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Delegatur, prowadzenie spraw prawidłowego zabezpieczenia i ochrony majątku, prowadzenie spraw inwestycyjnych, napraw i remontów obiektów zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat, za zapewnienie sprawnego funkcjonowania transportu.
Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia – Bartłomiej Sidor
Kieruje pracą Wydziału Kadr i Szkolenia.
Odpowiada za prowadzenie spraw formalnych związanych z zatrudnianiem, awansowaniem, premiowaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników. Opracowuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Wojewódzkim Inspektoracie. Prowadzi sprawy emerytalne i rentowe pracowników, sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, nadzoruje przestrzeganie prawa pracy oraz ustalonego porządku i czasu pracy.
Opracowuje i aktualizuje Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.
Sporządza analizy z zakresu organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu, sprawozdania i informacje dla potrzeb Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewody Dolnośląskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.
Wykonuje zadania związane z udostępnianiem informacji i materiałów dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.
Główny księgowy – Ewa Knaziak
Kieruje pracą Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych.
Odpowiada za prowadzanie rachunkowości oraz planowanie, kierowanie i kontrolowanie całokształtu prac w zakresie finansowo–księgowym Wojewódzkiego Inspektoratu. Czuwa nad prawidłową realizacją budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu.
Inspektora Ochrony Danych – Paulina Niewójt
Inspektora Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.

DELEGATURY
JELENIA GÓRA, LEGNICA, WAŁBRZYCH

Kierownik Delegatury
  • w Jeleniej Górze – Marek Szultis
  • w Legnicy – Łucja Strzelec
  • w Wałbrzychu – Zdzisław Kędziora
Z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora wykonuje na obszarze działania Delegatury zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w przepisach.
Kieruje Delegaturą i reprezentuje Wojewódzki Inspektorat w sprawach, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora.
Z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora na terenie działania Delegatury prowadzi sprawy i wydaje decyzje administracyjne, postanowienia oraz zaświadczenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora, podpisuje pisma i dokumenty wynikające z zakresu jego działania.
Kierownik Działu Inspekcji
  • w Jeleniej Górze – Katarzyna Buczyńska
  • w Legnicy – Aleksander Filak
  • w Wałbrzychu – Urszula Paluch
Kieruje pracą Działu Inspekcji.
Odpowiada za całokształt prowadzonej działalności kontrolnej, w zakresie określonym w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, na terenie objętym zakresem działania Delegatury.
Utrzymuje więź informacyjną z Wydziałem Inspekcji oraz z Działami Inspekcji w pozostałych Delegaturach.